Uwaga! Strona korzysta z plików cookies. Odwiedzając nasz serwis zgadzasz się na ich przyjmowanie.
Szczegółowe informacje znajdują się w Polityce prywatności
 
      login       hasło       przypomnij hasło

Regulamin
Regulamin konkursu
DRUGIE ŻYCIE ELEKTROŚMIECI
VI edycja


§1.
Przedmiot konkursu

Celem konkursu jest podniesienie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie prawidłowego postępowania z zużytym sprzętem elektrycznym oraz zwiększenia ilości zbiórki tego sprzętu.
§2.
Organizator konkursu
 1. Organizatorem i sponsorem konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego SA.
 2. Koordynatorem VI edycji ogólnopolskiego konkursu jest Fundacja Zielony Horyzont.
 3. Biuro Organizacyjne konkursu znajduje się w siedzibie Fundacji Zielony Horyzont (ul. Żaryna 7 m. 135, 02-593 Warszawa). Kontakt do Fundacji: codziennie w godzinach 10.00 - 15.00, e-mail:konkurs@zielonyhoryzont.org.pl.
§3.
Tryb zgłaszania szkół do konkursu
 1. Konkurs jest skierowany do przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, instytucji kulturalnych (np. domów kultury, świetlic, bibliotek).
 2. Rekrutacja do konkursu będzie trwać od 1 sierpnia do 31 października 2014 r. Konkurs będzie trwać od 1 listopada 2014 r. do 25 maja 2015 r.
 3. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zarejestrowanie się na stronie internetowej konkursu www.drugiezycieelektrosmieci.pl, co jest równoznaczne z akceptacją dyrektora danej placówki i potwierdzeniem zaakceptowania warunków regulaminu konkursowego.
§4.
Założenia organizacyjne
 1. Konkurs prowadzony jest w trzech kategoriach:
  1. kategoria: szkoły - podkategorie: szkoła podstawowa, gimnazjalna i ponadgimnazjalna,
  2. kategoria: instytucje kultury
  3. kategoria: przedszkola.
 2. Konkurs ma charakter ogólnopolskiej rywalizacji. W przypadku szkół, będą one reprezentowane przez szkolny zespół konkursowy złożony z 10 uczniów i 1 opiekuna, osobę z grona pedagogicznego. W przypadku instytucji kultury i przedszkoli, będzie wyznaczony przez te instytucje jedna osoba do przeprowadzenia działań u siebie w placówce.
 3. Jedna instytucja może być reprezentowana tylko przez jeden Szkolny Zespół Konkursowy lub jednego przedstawiciela. Nagrody przyznawane będą w trzech ogólnopolskich kategoriach:
  1. Szkoły:
   1. szkoły podstawowe,
   2. szkoły gimnazjalne,
   3. szkoły ponadgimnazjalne
  2. Instytucje kultury
  3. Przedszkola.
 4. W przypadku kategorii "Szkoły", uczestnictwo w konkursie polega na realizacji zadań podzielonych na:
  1. ETAP I: Temat ZSEE jako istotny problemem we współczesnym świecie
   1. Budowa zespołu konkursowego.
   2. Dlaczego temat ZSEE jest istotnym problemem we współczesnym świecie?
   3. Udział w grze komputerowej "Wielka Zbiórka Elektrośmieci".
  2. ETAP II: Lokalna kampania edukacyjna
   1. Zaplanowanie działań w ramach kampanii edukacyjnej.
   2. Kampania edukacyjna promujące imprezę ekologiczną.
   3. Impreza ekologiczna.
 5. W przypadku kategorii "instytucji kultury" i "przedszkola" uczestnictwo w Konkursie polega na realizacji zadań podzielonych na:
  1. Lokalna kampania edukacyjna
   1. Zaplanowanie działań w ramach kampanii edukacyjnej.
   2. Kampania edukacyjna promujące imprezę ekologiczną.
   3. Impreza ekologiczna.
 6. Zrealizowanie etapu polega na przeprowadzeniu wszystkich działań opisanych w danym etapie oraz opisanie ich na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl w postaci raportu z tych działań.
 7. W ramach konkursu, uczestnicy mają obowiązek przeprowadzić zbiórkę zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Akcja ma być zgłoszona co najmniej 14 dni przed terminem zbiórki, poprzez dostępny na stronie ww.drugiezycieelektrosmieci.pl formularz zgłoszeniowy.
 8. W przypadku skorzystania z firmy odbierającej elektrośmieci, która będzie wskazana przez Organizatora, Uczestnik konkursu nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów z tym związanych. Jeżeli uczestnik konkursu jest obsługiwany przez lokalną firmę zbierającą, może on zorganizować odbiór powyższych odpadów we własnym zakresie ale w takim przypadku dodatkowo ma za zadanie dołączyć do raportu konkursowego kopię karty przekazania odpadu. W przeciwnym razie, wysokość zbiórki nie zostanie uwzględniona przy ocenie raportu.
§5.
Ocena prac konkursowych
 1. Opis zrealizowanych zadań w ramach konkursu należy zamieścić w formularzach raportów dostępnych po zalogowaniu się uczestnika na stronie www.drugizycieelektrosmieci.pl.
 2. Opisy za poszczególne etapy należy składać w terminach, dla kategorii "szkoły":
  1. Etap I - do 30 stycznia 2015 r.
  2. Etap II - do 25 maja 2015 r.
 3. Dla kategorii "instytucje kultury" i "przedszkola" do 25 maja 2015 r.
 4. Ocenę raportów z realizacji poszczególnych zadań prowadzi komisja sędziowska.
 5. Ocena dokonywana jest wyłącznie na podstawie informacji podanych w internetowych formularzach raportów wraz załącznikami.
 6. Wyniki za poszczególne etapy będą publikowane, dla kategorii "szkoły":
  1. Za etap I - 15 lutego 2015 r.
  2. Za etap II - 8 czerwca 2015 r.
 7. Wszelkie przesłane materiały pocztą lub emailem nie będą sprawdzane przez komisję sędziowską.
 8. Komisja sędziowska składa się z trzech sędziów działających niezależnie.
 9. Każdy sędzia przyznaje punkty za raport indywidualnie, w ramach ustalonej skali punktowej dla każdego zadania etapu.
 10. Decyzje sędziów są ostateczne i nie podlegają zmianie.
§6.
Punktacja
 1. Przy opisie każdego zadania, podana jest maksymalna możliwa ilość punktów do uzyskania za dane zadanie.
 2. Wszyscy uczestnicy, którzy w ramach konkursu zrealizują zadania i zbiorą elektrośmieci, a następnie to opiszą w postaci raportu na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl otrzymają ocenę w postaci punktów.
 3. Punkty za zebrane i przekazanie do odzysku elektrośmieci przelicza się według wzoru: 1 kg elektrośmieci = 0,5 punkta.
 4. Po opublikowaniu punktów za II etap, uczestnicy będą mogli wybrać dla siebie nagrody, opisane po zalogowaniu się do panelu uczestnika na stronie www.drugiezycieelektrosmieci.pl.
 5. Termin ostateczny wyboru nagród upływa 19 czerwca 2015 r.
 6. Wybrane nagrody zostaną przesłane uczestnikom na koszt organizatora.
 7. Wszyscy uczestnicy konkursu, w tym członkowie zespołów oraz opiekunowie, otrzymają imienne dyplomy udziału w konkursie.
 8. Uczestnicy z najwyższą punktacją (suma punktów za etap I i etap II) w ramach swojej podkategorii w kategorii "szkoły" otrzymają dodatkową nagrodę w postaci wzięcia udziału w uroczystej gali kończącej konkurs oraz uczestniczenia w zielonej szkole, organizowanej i finansowanej przez Organizatora konkursu w Warszawie.
 9. Uczestnicy z najwyższą punktacją w ramach kategorii "instytucje kultury" i "przedszkola" otrzymają dodatkową nagrodę w postaci zorganizowania i sfinansowania przez Organizatora konkursu warsztatów popularnonaukowych w siedzibie uczestnika.
 10. Lista finalistów, którym przysługują nagrody dodatkowe zostanie opublikowana 8 czerwca 2015 r.
§6.
Postanowienia końcowe
 1. Zgłoszone w konkursie materiały nie podlegają ochronie prawem autorskim, a ich autorzy zezwalają Organizatorowi na ich wykorzystywanie po zakończeniu konkursu.
 2. Nadesłane raporty i zawarte w nich prace staną się własnością organizatora. Autorzy prac zobowiązują się do przeniesienia praw autorskich na Organizatora konkursu. Organizator będzie mógł w sposób nieograniczony, nie naruszający praw autorskich, wykorzystywać prace wraz z ich publicznym odtwarzaniem i publikowaniem na dowolnych nośnikach.
 3. Organizator nie ponosi kosztów związanych z uczestnictwem w konkursie.
 4. W sytuacjach nie objętych niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator konkursu.

Do pobrania regulamin
 
 Organizatorem Konkursu jest Europejska Platforma Recyklingu Polska Organizacja Odzysku Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego S.A.